Showing all 9 results

• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 33.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 38.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 38.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 40.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 53.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 56.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 86.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 115.000
• Được làm bằng bột PVC, chống cháy tốt • Chịu được điện áp cao, an toàn cho dây dẫn… 36.400