Showing 1–12 of 13 results

Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 3.000
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 70.200
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 4.300
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 5.500
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 8.400
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 12.000
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 15.730
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 18.000
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 24.200
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 26.000
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 42.300
Khả năng co dãn cao Khả năng cách nhiệt, chống cháy tốt Khả năng cơ tính, hóa học, cách điện,… 2.800