Showing all 5 results

Độ dài dây mồi luồn điện  20m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 274.000
Độ dài dây mồi luồn điện  15m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 198.000
Độ dài dây: 10m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất liệu: nhựa tổng… 142.000
Độ dài dây mồi luồn điện  30m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 396.000
Độ dài dây mồi luồn điện  50m Loại dây: 3 sợi đơn xoắn kết nhau. Kích thước dây: 6.3mm; Chất… 600.000